Szanowni Państwo,

W związku ze świadczeniem Państwu usług bezpośrednio dotyczących produktów i usług Firmy ManfredSchule Agata Kułak, prowadzoną pod adresem www.manfredschule.com przez, ul. Choroszczańska 31 lok. 40, NIP 542-267-08-20, REGON 200720805 informujemy, iż 25 maja 2018 roku w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, informujemy, iż:

  • Przez pojęcie danych osobowych rozumie się:

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

  • Przez pojęcie przetwarzanie danych osobowych rozumie się:

Jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

  • Przez pojęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych rozumie się:

Dobrowolne oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana i musi wprost wynikać z oświadczenia woli o konkretnej treści, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  • Administratorem danych osobowych jest:

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Firma ManfredSchule Agata Kułak, prowadzona pod adresem www.manfredschule.com przez, ul. Choroszczańska 31 lok. 40, NIP 542-267-08-20, REGON. Informujemy, iż administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka celem zapewnienia tego aby Państwa dane osobowe przetwarzane były przez niego w sposób zgodny z przepisami jak i w sposób bezpieczny.

  • Podstawą prawną uprawniającą przetwarzanie danych osobowych jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • ManfredSchule Agata Kułak przetwarza Państwa dane celem:

Udzielania Państwu niezbędnych informacji o promocjach jak i nowościach które pojawiają się w naszej Firmie a także celem dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  • Państwa dane przekazywane są wyłącznie:

Podmiotom świadczącym usługę marketingową Firmy ManfredSchule, dostawcom usług i systemów informatycznych, firmom kurierskim.

  • Mają Państwo prawo do:
   • uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych;
   • prawo do uzyskania od Administratora kopii danych;
   • prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku błędnego zapisu lub ich zmiany;
   • prawo do usunięcia danych ? na podstawie pisemnego oświadczenia, Administrator obowiązany jest niezwłocznie usunąć Państwa dane z baz danych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w innym celu niż marketingowy
   • prawo do wycofania zgody;
   • prawo do skargi w przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO lub inne przepisy związane z ochroną danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
  • Mogą się z nami Państwo skontaktować:

Poprzez adres e-mail kontakt@manfredschule.com lub korespondencyjnie ul. Choroszczańska 31 lok 40, 15-732 Białystok
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych naruszają Państwa prawa uprzejmie prosimy niezwłocznie o takową informację. Celem prawidłowego zabezpieczenia danych cenimy sobie Państwa uwagi i sugestie.